เว็ปรวบรวมผลงานของ Geraldine Evans
Other

องค์ประกอบของนวนิยาย ที่ผู้ประพันธ์ควรรู้

Elements-novel

นวนิยาย เป็นเรื่องที่ผู้เขียน เขียนขึ้นมาโดยอ้างอิงหรือยึดหลักความเป็นจริงให้มากที่สุด ที่ผู้เขียนสามารถที่จะกลั่นกรองออกมาในลักษณะร้อยแก้ว  ถึงแม้ว่านวนิยายจะแต่งขึ้นจากเรื่องจริงแต่เวลาที่ผู้เขียน เขียนออกมานั้นจะเขียนให้รู้สึกว่าเราอ่านเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมาจากจินตนาการ โดยองค์ประกอบหลัก ๆ ของนวนิยายที่ถูกเขียนออกมาให้ผู้อ่านมีความเพลินเพลินนั้นมีดังนี้

1.โครงเรื่อง ซึ่งโครงเรื่องจะจำแนกเป็น 2 ส่วนคือโครงเรื่องใหญ่และโครงเรื่องย่อย  โครงใหญ่นั้นผู้เขียนจะพูดถึงตัวละครเป็นหลัก เช่น อุปนิสัย  อารมณ์  หรือเรื่องสาวที่สำคัญของตัวละครหลัก  ส่วนโครงย่อยจะเป็นเนื้อหาที่ถูกแทรกเข้าไปในโครงเรื่องใหญ่ที่เนื้อหาจะทำให้ผู้อ่านรู้สึกสนุก สนานและมีอรรถรสในการอ่านมากขึ้น

2.แก่นเรื่อง หรือเรียกอีกอย่างว่าความคิดหลัก  คือประเด็นสำคัญที่จะเชื่อมเนื้อหาทั้งหมดเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีเขียนผู้สื่อความคิดของผู้เขียน แก่นเรื่องนั้นสามารถเขียนออกมาได้หลากหลาย อยู่ที่ว่าผู้ที่เขียนออกมานั้นต้องการจะสื่อถึงสิ่งใด  เช่น อารมณ์ พฤติกรรม หรือผลของการกระทำ

3.ตัวละคร  คือคนที่ผู้เขียน เขียนให้มีบทบาทในโครงเรื่องที่ถูกแต่งหรือประพันธ์ออกมาอาจจะเป็นคน หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกับคน ที่สามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก และมีคำพูดเหมือนกันกับคน  ตัวละครทีอยู่ในโครงเรื่องต้องถูกแต่งขึ้นมาให้ผู้อ่านรู้สึกว่ามีจริง  ตัวละครแต่ละตัวต้องมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้เขียนอาจจะเขียนออกมาให้เข้าใจนิสัยของตัวละครแต่ละตัวได้  ขึ้นอยู่ว่าผู้เขียนจะเขียนออกมาในลักษณะไหน

Elements-novel-pic

ตัวละครในนวนิยายจะถูกผู้เขียนสร้างขึ้นมาให้มีลักษณะนิสัยที่สมจริงกับสังคมในปัจจุบัน

ตัวละครในนวนิยายจะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท

1.มิติเดียว  คือตัวละครที่มีอารมณ์และความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาด้านเดียวทั้งเรื่อง เช่น ร่างเริง เศร้าสร้อย

2.หลายมิติ  คือตัวละครที่มีอารมณ์และนิสัย เปลี่ยนแปลงไปทุกเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเนื้อหา

นอกเหนือจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 อย่างนั้นยังมีส่วนอื่นที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยคือ บรรยากาศในโครงเรื่องที่ต้องใช้ฉากที่มีจริง และต้องสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละบทในโครงเรื่อง  ผู้แต่งจึงต้องมีความละเอียดในการสร้างฉากหรือบรรยากาศและประพันธ์ บทสนทนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกตาม บทสนทนานั้นต้องเหมาะสมกับตัวละครของแต่ละตัวด้วย ไม่เช่นนั้นแล้วคนอื่นจะรู้สึกสับสนในเนื้อหาของโครงเรื่อง

การเขียนนวนิยาย  ผู้เขียนต้องมีทัศนคติและต้องเข้าถึงเนื้อหาในโครงเรื่องเป็นอย่างดี และต้องมีการศึกษาข้อมูลกับเนื้อหาที่นำมาประพันธ์เป็นนวนิยายด้วย  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงบทประพันธ์ให้ได้มากที่สุด